§1.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO narobale.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Sklep ⦁ narobale.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do zakupu produktów Sklepu ⦁ narobale.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
 • Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176)

§ 2.

PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONTO – zbiór zasobów oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 5. ZAMÓWIENIE– Dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY/ZAMÓWIENIA– skrypt  dostępny na stronie internetowej ⦁ www.narobale.pl umożliwiający złożenie zamówienia oraz wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 7. SPRZEDAWCA– Midan Pest Control Michał Włodarczyk Bartniki 71 06-300 Przasnysz, NIP: 7611565278, REGON: 387921007.
 8. SKLEP– Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem ⦁ narobale.pl 
 9. REGULAMIN– Regulamin sklepu internetowego.
 10. NEWSLETTER– usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail,  imienia i nazwiska.
 11. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 12. SYSTEM OPINII– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. UMOWA SPRZEDAŻY– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu.

§ 3.

PRODUKTY ORAZ ZAKUP TOWARU

 1. Sklep narobale.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Produkty znajdujące się w sklepie są nowe, wolne od jakichkolwiek wad zarówno fizycznych jak i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski legalnie.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena produktu widniejąca na stronie internetowej narobale.pl jest podana w złotych polskich i zawiera podatek Vat, natomiast nie uwzględnia ceny dostawy.
 5.  Za nieuzasadnione wezwanie lub nieodwołanie zabiegu dezynsekcyjnego Klien jest zobowiązany zapłacić 100zł we wskazany przez Zleceniobiorcę sposób.
 6. W chwili złożenia przez Klienta Zamówienia cena produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca. Owa cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, jakie mogą zajść w odniesieniu do każdego Produktu, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Zamówienie może zostać złożone poprzez stronę internetową narobale.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny podany na stronie Sklepu przez cały rok.
 8. Aby złożyć zamówienie Klient nie ma obowiązku rejestrowania się na stronie Sklepu.
 9. Zapoznanie się z regulaminem jest warunkiem do złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta oraz akceptacja jego postanowień w momencie składania zamówienia.
 10. W Sklepie zamówienia można składać od poniedziałku do niedzieli 24h godziny na dobę. Zamówienie złożone w dni robocze do godziny 11 będą realizowanie tego samego dnia, natomiast zamówienia złożone po godzinie 11 będą realizowane następnego dnia roboczego.
 11. Ilość produktów będących w promocji jest limitowana, a ich sprzedaż będzie się odbywać według kolejność napływających Zamówień, aż do wyczerpania zapasów danego Produktu.

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, wskazanymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie.
 2. Każda umowa sprzedaży zostanie potwierdzona dowodem zakupu w postaci faktury Vat, który sprzedawca dołączy do Produktu.
 3. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca wysyła potwierdzenie jego otrzymania.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w § 4. pkt 3 powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 5. Klient dostanie potwierdzenie otrzymania zamówienia drogą e-mail.
 6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zawiera:
 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • formularz odstąpienia od umowy,
 • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 1. W momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym paragrafie, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Po otrzymaniu zapłaty, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zostanie niezwłocznie przesłane w postacie e-maila na adres Klienta.

§ 5.

Formy płatności

 1. Sposoby płatności dostępne na stronie:
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy
 • szybkie metody płatności tj. Blik, PayU, PayPal
 • płatność za pobraniem, czyli przy odbiorze u dostawcy.
 1. Przelew tradycyjny.

W przypadku tej formy przelewu należy dokonać płatność na rachunek bankowy: 72 1870 1045 2083 1069 3931 0001 Midan Pest Control Michał Włodarczyk Bartniki 71 06-300 Przasnysz. Tytuł przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

 1. Dokonując opłaty za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient płaci za produkt przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności pozwalają na dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 2. W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązuje się zapłacić za produkt oraz odebrać go od dostawcy. W przypadku tej metody płatności wysyłka realizowana jest po uprzedniej weryfikacji poprawności danych adresowych.
 3. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6.

SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU, ICH CENA ORAZ KOSZT

 1. Koszty związane z dostawą Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia oraz są uzależnione od wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności zakupionego Produktu.
 2. Termin dostawy Produktu obejmuje czas kompletowania Produktu jak również czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 • Kompletowanie Produktów zajmuje od 1 do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy lub od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem.
 • Dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome za pośrednictwem przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 3 do 5 dni roboczych od chwili nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt).
 1. Zakupione Produkty w Sklepie są wysyłane jedynie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Produkty zakupione w Sklepie można odebrać osobiście pod adresem: ul. Hery 25b 01-497 Warszawa oraz ul. Wybickiego 3 05-820 Piastów.

§ 7

Reklamacja

 1. Zgłoszenia wad lub uszkodzeń Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stopowadom.pl
 2. W piśmie reklamacyjnym należy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących przedmiotu reklamacji, w głównej mierze należy podać datę oraz rodzaj wystąpienia nieprawidłowości jak również dane kontaktowe. Podanie tych informacji znacznie przyspieszy i ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Aby ocenić wadę fizyczną Produktu, należy go dostarczyć na adres: Hery 25b/74 01-497 Warszawa.
 4. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą elektroniczną lub na papierze oraz innym trwałym nośniku.
 6. Zgłoszenie reklamacji usługi wykonywanej przez firmę MIDAN PEST CONTROL (nie później niż przed upływem 3 miesięcy od wykonanej usługi) należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stopowadom.pl
 7. Reklamacja nie obejmuje lokali, które nie zostały w pełni zabezpieczone preparatem biobójczym.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie podmiotem lub Konsumentem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie udostępnione przez Sklep w terminie 14 dni.
 2. W momencie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, natomiast podmiot lub Konsument, o którym mowa w § 10 Regulaminu ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu należy odesłać Produkt przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy zwrócić Produkt na adres: Hery 25b/74 01-497 Warszawa.
 3. Podmiot lub Konsument, o którym mowa w § 10 Regulamin, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu poprzez korzystanie z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru oraz funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia podanych właściwości Produktu Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, winni obchodzić się z Produktami, w taki sposób, w jaki mogliby to robić w sklepie stacjonarnym. 
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 7 niniejszego paragrafu, Sprzedawca zwróci wartość sprzedanego Przedmiotu wraz z kosztami jego dostawy używając takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że podmiot o którym mowa w §10 Regulaminu lub Konsument, wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie lub w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Jeśli podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu lub Konsument wybrali inny sposób dostawy Produktu niż najtańszy zwykły sposób dostawy zaoferowany przez Sklep, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrócić im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 6. Jeśli podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu lub Konsument odstąpią od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą wyłącznie koszty związane z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca może zaoferować, że sam obierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w §10 Regulaminu . Jeśli tego nie zrobi może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymani rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Jeśli podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu lub Konsumenta dowodu jej odesłania..
 8. Podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu lub Konsument mają prawo odstąpić od umowy w terminie czternastodniowym, który jest liczony od dnia w którym podmiot, o którym mowa w §10 Regulaminu lub Konsument odebrał Produkt.
 9. Podmiotowi, o którym mowa w §10 Regulaminu lub Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku Umowy Sprzedaży:
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca, za zgodą Konsumenta, w pełni wykonał usługę oraz został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, iż po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę straci prawo odstąpienia od umowy.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Klientowi ,jak i Sprzedawcy, w przypadku niewykonania przez drugą stronę swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym w umowie

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. Paragraf ten zawiera postanowienia, które dotyczą wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenckich, o której mowa w §10 Regulaminu .
 2. Sprzedawcy ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takim wypadku może nastąpić bez podania przyczyny oraz nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć udostępnione przez niego sposoby płatności, wobec Klientów niebędących Konsumentami w tym także wymagać wykonania przedpłaty części lub całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności i fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Ciężary oraz korzyści związane z Produktem i niebezpieczeństwo przypadkowego uszkodzenia lub utraty Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem w momencie wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. W takiej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, utratę lub jakiekolwiek uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie odpowiada za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku przesłania Produktu do Klienta poprzez przewoźnika Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeśli stwierdzi, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub jakiekolwiek uszkodzenie Produktu, ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym oraz bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu. Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem.

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW. (obowiązują od 1 stycznia 2021 roku)

 1. Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną którą przewiduje Ustawa o prawach konsumenta, pod warunkiem, iż Umowa Sprzedaży, zawarta ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
 • niedozwolonych postanowień umownych, czyli tzw. klauzul abuzywnych,
 • odpowiedzialności wynikające z rękojmi za wady prawne oraz fizyczne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
 • prawa odstąpienie od umowy, która została zawarta na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w sytuacji, gdy Umowa Sprzedaży zawarta ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy oraz jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie podlegają pod ochronę instytucjonalną, która jest zapewniona dla Konsumentów przez Prezesa UOKiK oraz powiatowych rzeczników praw konsumenta.

§ 11
ZAKRES I RODZAJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca zapewnia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 • System Opinii,
 • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych w Sklepie na rzecz Usługobiorców opiera się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych, które stanowią nieodłączną część Sklepu i zawartych w nim materiałów.

§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest bezpłatne
 2. Czas na jaki umowa zostaje zawarta:
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, która polega na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana zostaje na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, która polega na korzystaniu z Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
 1. Warunki techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, jakim posługuje się Usługodawca:
 • Urządzenie mobilne lub komputer z dostępem do Internetu,
 • Dostęp do poczty elektronicznej,
 • Dostęp do przeglądarki internetowej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Javascript i Cookies
 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w taki sposób, aby był zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie prawa własności intelektualnej osób trzecich, poszanowanie oraz dobra osobiste.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do wprowadzania danych, które są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę zobowiązany jest aby nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.


§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@stopowadom.pl
 2. Składając reklamację drogą elektroniczną poprzez e-mail, należy podać jak najwięcej informacji oraz okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, jego rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości i dane kontaktowe. Podanie tych informacji znacznie ułatwi oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Usługodawcy wyśle odpowiedź w sprawie reklamacji na wysyłany adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny sposób podany przez Usługobiorcę.

§ 14
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze bezterminowym oraz ciągłym (prowadzenie Konta, Newsletter).
 • Usługobiorca ma możliwość wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@stopowadom.pl
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze bezterminowym oraz ciągłym w sytuacji, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, zwłaszcza, kiedy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim przypadku Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia chęci o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • Wypowiedzenie prowadzi do zaprzestania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 1. Usługobiorca i Usługodawca mają możliwość rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym momencie za porozumieniem stron.

§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.narobale.pl są objęte ochroną prawnoautorską i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów umieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością Midan Pest Control Michał Włodarczyk Bartniki 71 06-300 Przasnysz, NIP: 7611565278, REGON: 387921007. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek treści strony www.narobale.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.narobale.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy oraz skutkuje odpowiedzialnością karną jak również cywilnoprawną.
 3. Nazwy Produktów, nazwy handlowe, nazwy firm oraz ich logo znajdujące się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.narobale.pl należą do ich właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, zdjęcia oraz opisyzami4eszczone na stronie internetowej pod adresem www.narobale.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16
KOŃCOWE POSTANOWIENIA

 1. Umowy zawarte poprzez Sklep są zgodne z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikające z Umów Sprzedaży pomiędzy Konsumentami a Sklepem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, tak aby spór zakończyć droga ,z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W chwili kiedy nie byłoby to możliwe, lub byłoby to niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory zostaną rozstrzygane za pośrednictwem właściwego sądu powszechnego, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługobiorcą(Klientem) a Usługodawcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługobiorcą (Klientem), a Usługodawcą ,będącym jednocześnie podmiotem lub Konsumentem, o którym mowa w §10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 1. Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument ma prawo skorzystać również z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

§ 17. DEFINICJE

Dane – Indywidualne dane Klienta niezbędne do realizacji zamówionej usługi: Dokładny adres, Numer kontaktowy, Wielkość mieszkania. W przypadku firm nazwa firmy, NIP, Regon i inne dane potrzebne do realizacji usługi.

Drogi komunikacji – sposoby umożliwiające porozumiewanie się na odległość min. połączenie głosowe, SMS pod numerem komórkowym 506 270 305, czy też poczta elektroniczna pod adresem: biuro@stopowadom.pl

Dni Pracujące – od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dojazd – Na terenie Warszawy dojazd do Klienta jest darmowy. Opłata za dojazd do Klienta poza terenem Warszawy do uzgodnienia z Usługodawcą przed przyjazdem Pracownika.

Klient – Osoba fizyczna, pełnoletnia , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność korzystania prawną, która nabywa Usługi, Towary, Porady lub Konsultacje od Usługodawcy albo wykonuje płatność na rzecz Usługodawcy.

Nieuzasadnione Wezwanie – uniemożliwienie dokonania Usługi umówionej przez Klienta np. z powodu nieprzygotowania pomieszczeń zgodnie z udzielonymi wskazówkami przez Usługodawce, nieobecności Klienta lub odwołanie wcześniej umówionej usługi przez Klienta później niż na 24 godzin przed zamówioną wizytą Pracownika. Nieuzasadnione wezwanie wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 100PLN. Należność powinna zostać wpłacona w ciągu 3 dni od daty niewykonanej, zamówionej Usługi. W momencie braku wpłaty należności we wskazanym wyżej terminie Usługodawca może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub może sprzedać długu zewnętrznej firmie windykacyjnej, co będzie wiązało się z naliczeniem dodatkowych opłat.

Gwarancja – jednorazowa usługa gwarancyjna po wykonaniu co najmniej trzech usług we wskazanych przez Usługodawcę odstępach czasu. Gwarancja jest udzielana na okres 2 miesięcy.